x

x

Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта bezhartia.com

С използване на интернет сайт bezhartia.com, както и всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и специфични условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта не можете да влезете в договорни отношения.

І. Общи положения

 1. Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от „Куарк Вижън” ЕООД със ЕИК203956233, със седалище и адрес на управление на дейността: София, околовръстен път 27 (office@quarkvision.eu), на собствените интернет сайт bezhartia.com , за осъществяване покупката на пакетнo предложение и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта bezhartia.com, собственост на„Куарк Вижън” ЕООД

 2. Страни по настоящия договор са „Куарк Вижън” ЕООД със ЕИК203956233 от една страна и всеки потребител, ползващ интернет сайтa bezhartia.com

 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът bezhartia.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

 4. Активно действие представлява избиране на някоя от предлаганите услуги на сайта bezhartia.com и заплащане съответната цена (или определена част от цената) за същите.

 5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес bezhartia.com;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и които заедно с потребителското име служат за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „Куарк Вижън” ЕООД със ЕИК203956233, съдържаща информация за потребителя, изисквана от bezhartia.com съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „Куарк Вижън” ЕООД със ЕИК203956233;

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта bezhartia.com, предоставяща публична информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, пол и снимки, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни;

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които bezhartia.com,осигуряват най-добра възможност за ползване на Уебсайта, чрез съхраняване на информация за стоките/услугите от които се интересува потребителя, така, че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на Уебсайта.

ІІІ. Предмет на договора

 1. „Куарк Вижън” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайт : bezhartia.com , като не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта bezhartia.com, независещи от екипа на същия.

 1. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на сайта bezhartia.com

 2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Куарк Вижън” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Куарк Вижън” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 3. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Куарк Вижън” ЕООД

 4. Регистрирайки се в уебсайта на „Куарк Вижън” ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по преценка на „Куарк Вижън” ЕООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

 5. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies на bezhartia.com , както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

 

ІV. Защита на лични данни

 1. „Куарк Вижън” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „Куарк Вижън” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Куарк Вижън” ЕООД, има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 4. „Куарк Вижън” ЕООД  събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Куарк Вижън” ЕООД

 5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки/услуги, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

 6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, да бъдат използвани и разпространявани от „Куарк Вижън” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

 7. „Куарк Вижън” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

 1. С регистрацията си в bezhartia.com  , потребителят разрешава в потребителските му профили  bezhartia.com  и на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Куарк Вижън” ЕООД.

V. Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от „Куарк Вижън” ЕООД за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайт bezhartia.com   правоотношения. „Куарк Вижън” ЕООД предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

VI. Допълнителни условия

Всички специални условия представляват неразделна част от настоящите общи условия.

„Куарк Вижън” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба на предлаганите услуги/стоки.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Куарк Вижън” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.


 

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

Този документ е част от Условията за ползване на  bezhartia.com

„Куарк Вижън” ЕООД

Уеб сайтът e собственост на Куарк Вижън” ЕООД, ЕИК203956233, със седалище и адрес на управление: гр.София, околовръстен път 27

 

Политика за личните данни

„Куарк Вижън” ЕООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Условията за ползване на bezhartia.com. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством посреднически онлайн разплащателни системи, гарантиращи сигурността им. На сайта  bezhartia.com  не се съхраняват номера на банкови карти.